19 விழித்தெழு நண்பா…

என்றும் உதிக்கும் சூரியன் உன் வாழ்வில் நிச்சயம் உதிக்கும்

நட்சதிரப்ப் பூக்களைக் கொண்டு அலங்கரிக்கும்..

உன்முயற்சியைமட்டும்கூலியாய்கேட்கும்

விழித் தெழு நண்பா…

 

பட்டு போன மரம் கூட நம்பிக்கையோடு காத்திக்ருக்கும்

வான் மழைக்காக..

உன்தோல்விகளும்தொல்லைகளும்ஓடிப்போகதுடித்திடும்

உன் முயற்சிக்காக மட்டும் ஏங்கும்

விழித் தெழு நண்பா…

 

ஒழிகுறையும்தீபமும்கூடசுடர்விட்டு

ஒளிரும்தூண்டலினால்

உன்தோல்விகளும்வெற்றிமாலைகளும்

முயற்சி என்னும் தூண்டுதலினால்..

விழித் தெழு நண்பா…

 

பற்றிஎரியும்காட்டுத்தீகூடசிறு

ஜுவாலையாகத்தான்  பிறக்கின்றன…

உன்சிறுமுயற்சிகூடசிறுமுன்னேற்றம்தரும்

முயன்றுவென்றிடலாம்

விழித் தெழு நண்பா…

 

கடலில் தத்தளிக்கும் கப்பலுக்கும் கலங்கரை விளக்கமுண்டு…

உன் வாழ்வில் நிச்சயம் கலங்கரை ஒளியுண்டு..

பயணித்து பார் சிறுது தூரம் நம்பிக்கையுடன்…

விழித் தெழு நண்பா…

 

முன்னேற்றம் என்பது சாதனை அல்ல…

இன்று தொடங்கிடும்  சிறு முயற்சிதான்…

முன்னேற்றம் வாழ்வில் பெற்றிட..

முழு மூச்சாய் எழுந்திடு நண்பா..

 

 

 

 

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.