22 யாரும் அறியப் போவதில்லை….

நீச்சல் குளத்தில் பன்னீர் நிரப்பி

நீந்தி மகிழும் மனிதர்கள்

எம் மக்களின் தண்ணீர் தாகத்தைப் பற்றி

என்றும் அறியப் போவதில்லை…

 

மகிழ்வுந்துகளில் சாலைகளில் பறந்து

செல்லும் செல்வந்தர்கள் 

எம்மக்கள் கழனியிலும் கடும் கோடையிலும் 

வாடும் வருத்தத்தை என்றும் அறியப் போவதில்லை….
ஆண்டுக்கொருமுறை சமுதாயப் பனி என்று

வரும் சமூகப் போராளிகள் சிலர், பல ஆண்டுகளாய்

எம்மக்கள் பஞ்சத்தில் மாண்டதையும்

பகல் கனவுகளாய் உணவுகள் உண்டதையும்

யாரும் அறியப் போவதில்லை…..

 

கேளிக்கை விருந்துகளில் பல ஆயிரங்களைக்

கரைத்து, விருந்துகள் சமைத்து வீண் செய்யும்போது

அதை உருக்கொணர பாடுபட்ட எம்மக்களின்

உழைப்பை யாரும் அறியப் போவதில்லை…

 

சாலைகள் மட்டும் சீராய்அமைத்து

செப்பணிடும் அரசியல் புள்ளிகள்,

காலணி இல்லாமல் களத்து மேடுகளில்

முட்கள் தைத்திடும் மனவேதனைகளை

என்றும் அறியப் போவதில்லை…..

 

செயற்கை நீரூற்றுகளிலும். செயற்கை மழைகளிலும்

விளையாடித் திரியும் வாலிப வீணர்கள்,

கடும் மலையிலும், வாடைக் காற்றிலும் வாடி

வதங்கும் எம்மக்களின் வருத்தங்களை

என்றும் அறியப் போவதில்லை…….

 

எம்மக்களின் துயரங்கள்

எல்லைக்கு உட்பட்டதல்ல…

மாண்டாலும் மனத்தைக் கீறிப் பாருங்கள்…

துயரங்களின் தடயங்கள் வலுவாகப் பதிந்திருக்கும்

எஞ்சிய மக்களின் மனச் சிதைவுகளை

யாரும் அறியப் போவதில்லை…..

 

 

 

 

License

கவிதையும் காதலே! Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.